Nota prawna

Nota prawna określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego http://www.stworzonedlafarmaceuty.pl („Serwis”) i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów serwisu oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich poniższych warunków.

Serwis jest własnością spółki USP Zdrowie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000034781 5, kapitał zakładowy 60.1 14.900,00 zł, NIP 701021-92-41

Spółka USP Zdrowie nie ponosi odpowiedzialności za trafność i skuteczność rekomendacji co do wyboru produktu lub sposobu leczenia przedstawionym pacjentom na podstawie informacji zawartych w Serwisie. Każdy przypadek jest indywidualny i wymaga osobnego podejścia, dlatego zbiór informacji zawartych w Serwisie nie może być traktowany za ostateczne i wystarczające kryterium rekomendacji dla pacjenta.

Rekomendowanie pacjentom produktów prezentowanych w Serwisie powinno się odbywać zgodnie z informacjami zawartymi na opakowaniach i w ulotkach załączonych do tych produktów oraz w oparciu o najlepszą wiedzą farmaceuty lub technika farmaceutycznego..

Prawa autorskie do materiałów zawartych w serwisie przysługują USP Zdrowie Sp. z o.o. Drukowanie, kopiowanie i inne wykorzystywanie treści opublikowanych w serwisie może odbywać się wyłącznie w celach niezarobkowych i dla użytku osobistego.

Znaki towarowe, wzory przemysłowe, firmy i nazwy handlowe wymienione w serwisie są chronione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ich wykorzystywanie wymaga pisemnej zgody USP Zdrowie sp. z o.o.

USP Zdrowie Sp. z o.o., mimo zachowania zasad najwyższej staranności, nie może całkowicie wykluczyć istnienia wirusów komputerowych na stronie. Użytkownik serwisu dla własnego bezpieczeństwa zobligowany jest zabezpieczyć swój komputer przed wirusami i ich działaniem.

Informacje zamieszczone w serwisłe nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Informacje zawarte w serwisie Stworzone dla Farmaceuty(rejestrowany dostęp) przeznaczone są wyłącznie dla osób wykonujących zawód farmaceuty lub technika farmaceutycznego Informacje zawarte na tej stronie mogą mieć charakter promocyjny skierowanym wyłącznie do pracowników aptek.

Przesłane przez użytkowników serwisu opinie, komentarze, sugestie dotyczące kwestii zawartych w serwisie nie będą taktowane jako informacje poufne. USP Zdrowie Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo do wykorzystywania takich informacji bez żadnych ograniczeń, w szczególności w zakresie produkcji, dystrybucji i marketingu własnych produktów.

Dane osobowe użytkowników serwisu, przekazywane podczas korzystania z serwisu, są przetwarzane za zgodą użytkowników oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. USP Zdrowie Sp. z o.o. nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Każdy użytkownik serwisu ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez USP Zdrowie Sp. z o.o. oraz do dokonania ich zmian i poprawiania, a także do żądania ich usunięcia w wypadkach wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych.

Serwis zawiera informacje o produktach i usługach, z których nie wszystkie są dostępne w każdym kraju, w którym działalność prowadzą spółki z Grupy USP.

USP Zdrowie Sp. z o.o. zabrania włączać serwis do innych stron, które nie należą do Spółki.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu serwisu oraz innego rodzaju reklamacje należy zgłaszać pisemnie, na adres USP Zdrowie Sp. z o.o. wskazany w niniejszej nocie prawnej, lub elektronicznie, na adres info@stworzonedlafarmaceuty.pl Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich złożenia.

Działamy w obszarze ochrony zdrowia, z pasją wytyczamy nowe trendy i zmieniamy przyzwyczajenia. Chcemy być pierwsi we wprowadzaniu najlepszych rozwiązań i w ten sposób zmieniać świat wokół nas. Punktem wyjścia naszych starań jest najwyższa troska o bezpieczeństwo i zdrowie osób, które już nam zaufały. I ta wartość jest dla nas najcenniejsza. Dziś, chcemy jeszcze bardziej słuchać i adresować potrzeby, które pojawiają się wraz z zmianami rynku oraz wspierać ludzi w dbaniu o to, co jest najcenniejsze w życiu.

Podkreślamy ten fakt poprzez wszystko, co robimy - nasze sprawdzone i godne zaufania produkty, ale również nasze myślenie i postawy, własne rozwiązania technologiczne, interaktywne programy telewizyjne dla farmaceutów, kampanie edukacyjne czy programy dla pracowników.

Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wybranymi rozwiązaniami, które już stworzyliśmy dla zdrowia.